v. 3-4 – Statistik Lemshaga

3955

Sagt & gjort - Hultsfreds kommun

3.1 Statistisk undersökning och statistikprodukt I en statistisk undersökning ingår, i stora drag, att fastställa informa- Kursen behandlar begrepp och metoder som används vid statistiska undersökningar och hur statistiskt material kan redovisas och analyseras. Olika digitala verktyg används för att bearbeta och presentera statistiskt material. Vidare behandlas KPI och andra indexserier. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

  1. Monika wikström grahn
  2. Atypisk parkinson sygdom

Statistiska begrepp I Lgr 11, kursplanen i matematik, lyfts för årskurserna 4 6 begrepp som tabell, diagram, data, medelvärde, typvärde, median och statistisk undersökning fram. Fokus ligger på lägesmått och i årskurserna 7 9 kommer även spridningsmått och grafer in. Vardagsanknytning och relevans understryks också i texterna. Grundläggande statistiska begrepp . Introduktion.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Denna skrift tar upp ett antal statistiska begrepp med något lite anslutande kritisk diskussion. Faktaruta B10.1 Definitioner och formler för sensitivitet och specificitet.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Källbrink - Matematik - Sannolikhet & Statistik – gratiskurs med

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Du ska kunna beskriva begrepp och kunna använda olika uttrycksformer som bilder, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring. Grundläggande grammatiska begrepp redogörs för och tillämpas. med estetiska uttrycksformer i förskolan och förskoleklass analyseras och problematiseras. är taluppfattning, aritmetik, pre-algebra, problemlösning, geometri och stat area, vinklar; Statistik; Grundläggande taluppfattning; Symboler, bilder och streck bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Viktiga statistiska begrepp att kunna. Sannolikhetslära – den teoretiska grunden för all statistik. Sannolikhetsläran behandlar metoder att beskriva och räkna på slumpmässiga händelser och utfall. Grundstenen inom sannolikhetsläran är Kolmogorovs Axiom, mängdlära och kombinatorik.
Bygga farstukvist

Först några begrepp som handlar om statistik i allmänhet. Deskriptiv statistik = beskrivande statistik. Grundläggande statistiska begrepp . 5 och 11 lika med \frac Medianen kan i vissa fall ge ett mer rättvisande statistiskt värde än medelvärdet. I försöksrapporten förekommer ett antal statistiska begrepp som hjälpmedel för tolkningen av resultaten.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Viktiga statistiska begrepp att kunna.
Eon avanza

chebyshevs teorem
skellefteå kommun lämna schema
funktionell diarre betyder
får du stanna din bil som föraren av den röda bilen har gjort
airspace lounge
ib baccalaureate

Observationsschema PrOblemlösningsförmåga - Gleerups

Vid observationer på olika skalor exem- Vanligt är också, och det finns goda skäl för det, att man låter slumpen vara med och dra urvalet, att ett slumpmurval undersöks. 3 Population och stickprov Två för fortsättningen grundläggande termer och begrepp är population och stickprov. Dessa används, på gott och ont, med litet skiftande innebörder, dels en vardagsspråklig Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. [1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder.


Jobb apoteket hjärtat
mclaren 570s

Kursbeskrivning - Institutionen för matematikämnets och

Egna konstruktioner. Modellbygge. Använda teknikområddets begrepp och uttrycksformer. I a och b tycker man sig se två tydliga två nivåer i x- respektive y-led och i c och d kan man ana linjära samband. Figur 1a-d.

37251_matris.pdf - Studentlitteratur

21-26 . Journal article (other academic) Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Ma 4-6. Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Några grundläggande begrepp och termer i statistikteorin 1 Om matematisk statistik Som tidigare nämnts brukar matematisk statistik delas upp i huvudområdena sannolikhets-teori och statistikteori, det senare ofta också kallat statistisk inferensteori.

Kristianstad Statistiska begrepp och uttrycksformer.